Biedrība

Sēļu klubs Sēlijā

Pirmo Sēlijas novadpētnieku salidojumu 2013. gada oktobrī Viesītē var nosaukt par vēsturisku, jo tika nolemts dibināt Sēļu klubu, kas nav no „augšas” ierosināts pasākums, bet gan pašu, dažādos Sēlijas novados dzīvojošu sēliski domājošu, aktīvu un radošu cilvēku iniciatīva. Šajā dienā tika nolemts apceļot visus septiņus novadus Sēlijas novadu apvienībā un iepazīties ar novadpētnieku darbu.
Savulaik Rīgā ir pastāvējis Sēļu klubs. Mums šķiet ļoti vērtīga šāda domubiedru apvienošanās forma, esam vienojušies par biedrības dibināšanu. Tas dod iespēju katram pagastam, kuru cilvēki pievienojušies mūsu klubam, būt par iniciatoru lietderīgu ideju un mērķu realizēšanai arī sava pagasta vai pilsētas labā.
Sēļu kluba dibināšanas idejas iniciatori ir Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki un Sēlijas novadu novadpētnieki, bet aicinām pievienoties visu paaudžu dažādu jomu speciālistus un studentus, kuru pārliecība un vārds būs noteicošais Sēlijas nākotnei. Skan izaicinoši un varbūt skaļi – sava novada patrioti. Protams, ērtāk ir būt pelēkam un nepamanāmam, klusējošam un neko nedarošam, novērotājam un kritizētājam. Zinām, ka Sēlijas atbalstītāji ir visā Latvijā, un ceram, ka tādi ir arī vēl kaut kur citur pasaulē. Šī Zemgales daļa- uz augšu pa Daugavu – Augšzeme, Sēļzeme, nedrīkst zaudēt savu pagātni tāpat kā kurši, zemgaļi un latgaļi. Katram reģionam savi pamati un spēks kultūras daudzveidībā. Tikai stipri un par sevi pastāvēt spējīgi novadi veido stipru Latviju.
Ar novadu pašvaldību atbalstu novadpētnieki devās iepazīt citus un parādīt, ko mēs katrs savos pagastos darām. Redzot lielo un nozīmīgo darbu, ko novados dara vēstures pētnieki, un viņu degsmi, lepnumu par saviem pagastiem un to cilvēkiem, nolēmām parādīt to Sēlijas kongresam izstādes veidā. Plānojam izveidot publicēto pētniecības darbu katalogu, tāpēc Sēļu klubs aicina sniegt ziņas arī par citiem novadpētniekiem un vēsturniekiem, kas ražīgi strādā savos pagastos, vācot un apkopojot materiālus par notikumiem, ievērojamiem cilvēkiem un vietām.
Kārtējais Sēlijas kongress kļuvis par rosinātāju jaunām idejām un darbiem, lai Latvija pazītu Sēļzemi un mēs ar to lepotos.

Sēļu kluba darbības mērķi ir:
1.Sēlijas atbalstītāju apvienošana darbībai Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona labā.
2. Sēlijas un senās sēļu cilts vārda popularizēšana, sēliskās pašapziņas saglabāšana un vairošana.
3.Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana.
4. Darbošanās novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes stiprināšanā.

Sēļu kluba darbības virzieni un uzdevumi:
1. Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona vēstures un kultūras apzināšanas un pētnieciskais darbs. Izcilu personību ieguldījuma dokumentēšana un popularizēšana. Personību piemiņas saglabāšana novados.
2. Izglītojošais darbs visos Sēlijas novados un Latvijā,  popularizējot Sēlijas mācību un seno dzīvesziņu skolās, BJ centros, kultūras namos, bibliotēkās, muzejos.
3. Darbs ar sabiedrību – zināšanu un pieredzes nodošana pagastu iedzīvotājiem  pasākumu, programmu un informatīvā veidā. Sadarbība ar līdzīgi domājošiem.

*Kluba biedriem ir šādas tiesības:

*piedalīties Kluba pārvaldē;
*saņemt informāciju par Kluba darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Kluba institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
*piedalīties visos Kluba organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 
Kluba biedru pienākumi:
*ievērot Kluba statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
*regulāri maksāt biedra naudu;
*ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Kluba mērķu realizēšanu.
*Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 
Izpildinstitūcija.
*Kluba izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.
*Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
*Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
*Klubu ir tiesīgi pārstāvēt: priekšsēdētājs vai vietnieks vienpersonīgi, kā arī jebkurš valdes loceklis kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.
*Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
 
Biedru nauda
*Kluba biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 12 EUR apmērā vai divas reizes gadā – pa daļām.