Daily Archives: 30/09/2020

Sēļu klubs

2021. gada 1. jūlijā stājies spēkā jaunais “Latviešu vēsturisko zemju likums”, kura mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību Latvijai, kā arī garantēt latviešu vēsturisko zemju kultūrvēsturiskās vides un kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību.

Sēļu klubs SēlijāMēs visi vēl esam 10. Sēlijas kongresa iespaidā. Ja kāds vēlas to vēlreiz noskatīties, meklējiet Facebook -kongresa 1. un 2. daļa:
https://www.facebook.com/jekabpilslaiks/videos/255174763275210
https://www.facebook.com/jekabpilslaiks/videos/361035515678882

Pirmo Sēlijas novadpētnieku salidojumu 2013. gada oktobrī Viesītē var nosaukt par vēsturisku, jo tika nolemts dibināt Sēļu klubu, kas nav no „augšas” ierosināts pasākums, bet gan pašu, dažādos Sēlijas novados dzīvojošu sēliski domājošu, aktīvu un radošu cilvēku iniciatīva. Šajā dienā tika nolemts apceļot visus septiņus novadus Sēlijas novadu apvienībā un iepazīties ar novadpētnieku darbu.
Savulaik Rīgā ir pastāvējis Sēļu klubs. Mums šķiet ļoti vērtīga šāda domubiedru apvienošanās forma, esam vienojušies par biedrības dibināšanu. Tas dod iespēju katram pagastam, kuru cilvēki pievienojušies mūsu klubam, būt par iniciatoru lietderīgu ideju un mērķu realizēšanai arī sava pagasta vai pilsētas labā.
Sēļu kluba dibināšanas idejas iniciatori ir Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki un Sēlijas novadu novadpētnieki, bet aicinām pievienoties visu paaudžu dažādu jomu speciālistus un studentus, kuru pārliecība un vārds būs noteicošais Sēlijas nākotnei.

Skan izaicinoši un varbūt skaļi – sava novada patrioti. Protams, ērtāk ir būt pelēkam un nepamanāmam, klusējošam un neko nedarošam, novērotājam un kritizētājam. Zinām, ka Sēlijas atbalstītāji ir visā Latvijā, un ceram, ka tādi ir arī vēl kaut kur citur pasaulē. Šī Zemgales daļa- uz augšu pa Daugavu – Augšzeme, Sēļzeme, nedrīkst zaudēt savu pagātni tāpat kā kurši, zemgaļi un latgaļi. Mūsu spēks ir kultūras daudzveidībā. Tikai stipri un par sevi pastāvēt spējīgi novadi veido stipru Latviju.

Sēļu kluba darbības mērķi ir:

1. Sēlijas atbalstītāju apvienošana darbībai Sēlijas kultūrvēsturiskās zemes labā.

2. Sēlijas un senās sēļu cilts vārda popularizēšana un daudzināšana, sēliskās pašapziņas saglabāšana un vairošana.

3. Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, saglabāšana un popularizēšana.

4. Darbošanās novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes stiprināšanai.

 

Sēļu kluba darbības virzieni :

 • Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona vēstures un kultūras apzināšanas un pētnieciskais darbs. Izcilu personību ieguldījuma dokumentēšana un popularizēšana. Personību piemiņas saglabāšana novados.
 • Sadarbība ar līdzīgi domājošiem, savstarpēja zināšanu un pieredzes apmaiņa pagastos pasākumu, kopīgu projektu un informatīvā veidā.
 • Darbs ar sabiedrību visos Sēlijas novados – pasākumi, norises un darbošanās kas popularizē zināšanas par Sēlijas kultūrvēsturi un seno dzīvesziņu.

Biedrības Sēļu klubs biedriem ir šādas tiesības:

 • piedalīties Sēļu kluba pārvaldē;
 • saņemt informāciju par Sēļu kluba darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Sēļu kluba institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Sēļu kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
Biedrības Sēļu klubs biedru pienākumi:
 • ievērot Sēļu kluba statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedru naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu realizēšanu.
 • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
Izpildinstitūcija
 • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.
 • Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
 • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
 • Sēļu klubu ir tiesīgi pārstāvēt: priekšsēdētājs vai vietnieks vienpersonīgi, kā arī trešais valdes loceklis kopā ar diviem Kluba biedriem.
 • Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
Biedru nauda
   Sēļu kluba biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 12 EUR apmērā vai pa daļām.
 
Iestāšanās Sēļu klubā

Lai iestātos Sēļu klubā, jāuzraksta iesniegums vai jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jānosūta pa pastu vai pa e-pastu (iesnieguma veidlapa) :

e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv

Tālrunis saziņai: +371 27071996

Esošā gada laikā jānomaksā biedra nauda, sākot no iestāšanās mēneša, 1.00 EUR mēnesī, pārskaitot uz biedrības bankas kontu, ar norādi – biedra nauda. Ziedojumam var norādīt mērķi, bet, ja tāda nav, ziedojums tiek izmantots vispārējām Sēļu kluba vajadzībām.

Sēļu kluba valde:

Ilma Svilāne (Viesīte)

                Lidija Ozoliņa (Nereta)

                                                                         Vanda Gronska (Dviete)

Biedrības Sēļu klubs reģ. Nr. 50008220371,
Swedbank  konts LV26HABA0551037972430

Valdes priekšsēdētāja: Ilma Svilāne Tel. +371 270 719 96

KĀDAM BŪT SĒLIJAS ĢERBONIM?

Kā zināms, ir izstrādāts likumprojekts par vēsturiskajām zemēm, ko parakstījis Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, un ar 2021.gada 1. jūliju spēkā stājas „Latviešu vēsturisko zemju likums”. https://www.president.lv/storage/kcfinder/files/Likumprojekts_Vesturisko_zemju_likums_24092020.pdf

Pirmais teikums tajā skan: „Latvijas Republika 1918.gada 18.novembrī ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes – Vidzemi, Latgali, Kurzemi, Zemgali un Sēliju”.

Vidzemes ģerbonis — sarkanā laukā sudraba grifs ar  zobenu labajā ķetnā.

Kurzemes ģerbonis — sudraba laukā pretēji pagriezts sarkans lauva.

Latgales ģerbonis — zilā laukā pretēji pagriezts sudraba grifs ar zobenu labajā ķetnā.

Zemgales ģerbonis — zilā laukā sudraba alnis.

Sēlijas ģerbonis —

Viedoklis:

Esošajām vēsturiskajām zemēm ir savi ģerboņi. Ģerbonim jābūt arī Sēlijai, tāpēc tiek aktualizēts jautājums par to, kāds tas būs.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 600, kas spēkā no 2019. gada decembra, nosaka Latvijas valsts ģerboņa un ar to saistīto Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņus atbilstoši materiālam un tehnikai un heraldisko krāsu grafiskos apzīmējumus. Ģerboņu poligrāfiskai attēlošanai izmanto tikai 6 krāsas: melna, sarkana, sudraba, zaļa, zelta un zila. Katrai no minētajām krāsām ģerbonī izmantojami tikai noteiktie krāsu toņi, kas atbilst atbilstošajiem RGB krāsu standarta kodiem. Noteikumi paredz šiem pieņemtajiem heraldisko krāsu toņiem atbilstošus grafiskos apzīmējumus, kā arī norāda stingru krāsu un apzīmējumu pielietojumu. Tas sašaurina iespējas, izvēloties Sēlijas ģerboni. Droši vien būs vairāki piedāvājumi, no kuriem izvēlēsies atbilstošāko. Cerams, ka to neizlems kāda viena persona.

Vēsturisko zemju jeb kultūrvēsturisko novadu ģerboņos izmantots viens elements – heraldiskais zvērs. Kurzemei – lauva, Vidzemei un Latgalei – grifs, Zemgalei – alnis. Ja lauvas un grifa simboliskā nozīme ir aprakstīta, tad alnim šāda apraksta, šķiet, nav. Tā kā Sēlija vēsturiski ir bijusi daļa no valstiska veidojuma Kurzemes – Zemgales hercogistes, bet pēdējā laika posmā – no Zemgales, tad loģiski būtu izmantot Zemgales heraldisko elementu alni, bet pretēji pagrieztu. Tā kā nav norāžu par vairoga jeb ģerboņa pamata krāsas citiem ierobežojumiem, tad to var izvēlēties no minētajām krāsām.

Lai gan sēļiem un sēliešiem gribētos ģerbonī redzēt sava karoga sūnu zaļo toni, tomēr jāpaliek pie pieļaujamā zaļā toņa. Tieši sēļu jeb Sēlijas karoga esamība un plašais pielietojums Sēlijas novados nosaka to, ka pamata krāsa varētu būt zaļa, bet ne cita no minētajām sešām. Sēlija atdzimusi pēdējo 30 gadu laikā, pateicoties saviem cilvēkiem – viņu entuziasmam un patriotismam. Šis ceļš atšķiras no esošo zemju veidošanās ceļiem, tāpēc arī pamata krāsa var atšķirties no esošo zemju krāsām. Sēliju izjūtam, redzam un prezentējam kā zaļu mežu, lauku un purvu zemi ar pilsētu un ciemu salām. Dabas bagātības mēs bieži nosaucam par mūsu valsts zaļo zeltu, tāpēc Sēlijas heraldiskais zvērs alnis varētu būt zelta krāsā, kam ir dziļa un spēcīga simboliskā nozīme. Sēlija to ir pelnījusi, lai nostiprinātu savu pašapziņu, lepnumu un atbildību. Ja Zemgales ģerbonim ir zilā laukā sudraba alnis, tad šādā variantā Sēlijas ģerbonim ir zaļā laukā pretēji pagriezts zelta alnis, tas ir – pagriezts uz labo pusi. Kartē Sēlija arī ir pa labi no Zemgales.

Šie gan ir subjektīvi spriedumi, jo to, kāds būs Sēlijas ģerbonis, izlems Valsts heraldikas komisija.

 

Ilma Svilāne, biedrības Sēļu klubs vadītāja

 

Barikāžu atcere Zalvē – stāsts

1991.GADA BARIKĀŽU AIZSTĀVJU ATCERES DIENA

30 GADI BARIKĀDĒM – 

PAR LATVIJAS BRĪVĪBU UN NEATKARĪBU

Sēļu kluba afiša – barikādes

 
                                                   Veselīgu un laimīgu Jauno 2021.gadu!

                                                  Apsveikums Jaunajā gadā

 
https://youtu.be/tQsECCFGX2s
vai
https://www.youtube.com/watch?v=tQsECCFGX2s&feature=share&fbclid=IwAR2X4Eysk-n1ObqNI7g2yz3nweHbMrPGoUfVu4Ht5j-ChQYrPo2zEa6PbQk
 
Iestāšanās Sēļu klubā

Lai iestātos Sēļu klubā, jāuzraksta iesniegums vai jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jāatdod personīgi Lielzalves muižā  vai jānosūta pa e-pastu (iesnieguma veidlapa) :

e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv

Tālrunis saziņai: +371 27071996

Esošā gada laikā jānomaksā biedra nauda, sākot no iestāšanās mēneša, 1.00 EUR mēnesī, pārskaitot uz biedrības bankas kontu, ar norādi – biedra nauda. Ziedojumam var norādīt konkrētu mērķi vai ierakstīt – “izmantot pēc vajadzības”.  Tad tas tiek izmantots aktuālām Sēļu kluba vajadzībām.

Biedrības reģ. Nr. 50008220371,
Swedbank  konts LV26HABA0551037972430,

Biedrība Sēļu klubs  ir pateicīga par ziedojumiem!