PROJEKTI

Noslēdzies Valsts kultūrkapitāla fonda daļēji atbalstītais projekts 2021. gada vasarā

„Lielzalves muižas kultūrvēsturiskā mantojuma

padziļināta izpēte un novērtējums”

Projekta mērķis bija veikt Lielzalves muižas kungu mājas padziļinātu izpēti un iegūt novērtējumu. Ņemot vērā tam nepieciešamos un piešķirtos līdzekļus, tika veikta daļa no paredzētajiem uzdevumiem. AIG speciālisti veica ēkas vizuālu apsekošanu, atsevišķu telpu kontrolzondāžas, detalizētu fotofiksāciju un apkopoja secinājumus. Iegūtais kultūrvēsturiskais ēkas novērtējums apstiprina Lielzalves muižas seno vēsturi un kungu mājas daudzslāņaino un sarežģīto būvvēsturi. Sasniegts galvenais – iegūts pamatojums tālākai padziļinātai ēkas izpētei.

Lielzalves muižas saimnieki un projekta realizētāji sakām vislielāko paldies Arhitektoniskās izpētes grupas arhitektam un būvpētniekam, RTU Arhitektūras fakultātes docentam Dr. Arch. Ilmāram Dirveikam par ieguldīto darbu mūsu muižas arhitektūras izpētē un vērtīgajiem padomiem izpētes darbu gaitā.

 

Interjera apdares izpētes darbus veica Izpētes un projektēšanas biroja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”: mākslas vēsturniece, restauratore – vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē, Dr. art. Vija Strupule (darbs objektā, interjera apdares teksts); restauratore – vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē Ruta Taurena (darbs objektā, grafiskās fiksācijas), restauratore – vecmeistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē Daiga Lēvalde (darbs objektā,  teksts), restauratore – meistare arhitektoniski mākslinieciskās izpētes specialitātē Ieva Liepa (darbs objektā, grafiskās fiksācijas) un restauratore Sofija Bičevska.

Tapuši vairāki raksti presē par šo projektu:

Tika sagatavots, pieteikts un nolasīts referāts starptautiskās zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XV” sekciju dienā 2021. gada 5.novembrī : “Lielzalves muiža – Sēlijas kultūras mantojums” (autors I.Svilāne)

Referāta prezentācija : Lielzalves muiža – Sēlijas kultūras mantojums_2

 

„Lielzalves muižas kultūrvēsturiskā mantojuma

padziļināta izpēte un novērtējums”

 1. gada sākumā pieteicām savu projektu Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursam  un 26.februārī saņēmām ziņu, ka mūsu projekts atbalstīts, piešķirot projekta realizēšanai 2500 EUR.

Sēlijā ir maz saglabājušos muižu ēku. Līdz ar vēsturisko zemju likuma stāšanos spēkā Sēlijai dotas iespējas stiprināt savu identitāti. Svarīgi glābt arī tādas palikušās materiālās liecības kā Lielzalves muiža, kas būs kultūrvēsturisks piemineklis ar izmantojamām daudzfunkcionālas kultūrtelpas iespējām. Muižas izpēte vietai piešķirs vērtību, dos iespēju sakārtot vidi, radot skaistu un dzīvei pievilcīgu vietu.

Biedrība Sēļu klubs, sadarbībā ar pašvaldību, esam uzņēmušies pierādīt Lielzalves muižas kungu mājas nepieciešamību vietējai kopienai, kas veicinātu Sēlijas lauku vides attīstību. Šī projekta mērķis ir 2021.gadā veikt profesionālu Lielzalves muižas kultūrvēsturiskā mantojuma padziļinātu izpēti un iegūt slēdzienu par kultūrvēsturiskajām vērtībām, kas apstiprina muižas vērtību un saglabāšanas nepieciešamību. Plānots izveidot uz dokumentāliem, izpētes rezultātā iegūtiem faktiem balstītu fotogaleriju muižas kungu mājā, kas atspoguļos Lielzalves muižas vēsturi un izpētes rezultātus.

Pārskats par pētījumiem un to rezultātiem tiks ievietots Sēļu kluba mājas lapā.

https://seluklubs.lv

Sagatavosim publikācijas par projektu, muižas izpēti un tās vēsturi. Projekta realizācijas gaitai varēs sekot Sēļu kluba mājas lapā un Facebook lapā. https://www.facebook.com/seluklubs/

Jau tagad popularizējam Lielzalves muižu sociālajos tīklos kā sabiedrībai pieejamu kultūrtelpu. Projekts ļaus īstenot muižas tālākās attīstības ieceres. Ieguvēji būs ne tikai Zalves pagasts,- visi, kas te dzīvo, strādā vai tikai ciemojas. Projektā iegūtie Lielzalves muižas izpētes rezultāti veicinās tās veidošanos par ievērības cienīgu un prestižu centru vietējai sabiedrībai, nākotnē – kultūrvietu visam apvienotajam Aizkraukles novadam, tūristiem un kopienas dzīvē iesaistītiem interesentiem no visas Latvijas.

 

PROJEKTI 2020. GADĀ

 

03.07. 2020- staburags.lv

SIA „Vertti” darbinieki arhitekta Ērika Cērpiņa vadībā veica Lielzalves muižas kungu mājas ēkas izpēti, arhitektoniski māksliniecisko un kultūrvēsturisko inventarizāciju, analīzi, sagatavoja dokumentāciju ievadīšanai BIS.

 Izstrādāts Lielzalves muižas kungu mājas jumta atjaunošanas projekts,

kas ietver:

 1. Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas aprakstu
 2. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu
 3. Iesniegta un akceptēta Apliecinājuma karte ēkas jumta atjaunošanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē.

Par pozitīvu rezultātu uzskatāma arī Neretas novada pašvaldības un Zalves pagasta pārvaldes ieinteresētība un līdzdalība biedrības Sēļu klubs apsaimniekojamā objekta glābšanas darbu projektā un finansiālais atbalsts 400,00 EUR.

Pirms gada Sēļu klubs uzsāka sadarbību ar Zalves pagastu, un rudenī noslēdzām līgumu ar Neretas novada  pašvaldību par bijušās Zalves pamatskolas ēkas un Lielzalves muižas kungu mājas jeb medību pils nodošanu Sēļu kluba gādībā.

Bijusī Zalves pamatskolas ēka, kas pamesta jau no 2009. gada, ir sliktā tehniskā stāvoklī galvenokārt bojātā ēkas jumta dēļ, tāpēc pats svarīgākais ir meklēt iespēju jumta nomaiņai. Sagatavojām projektu jumta glābšanai „Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde”.

Projektu iesniedzām Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 konkursam. Projekts tika atbalstīts un jumta atjaunošanas projektēšanai piešķirti 4000 EUR. Ar līdzfinansējumu projektā piedalījās Neretas novada pašvaldība.

KONTAKTI

Biedrība Sēļu klubs, Reģ. Nr. 50008220371
AS Swedbanka, LV26HABA0551037972430

Valdes priekšsēdētāja: Ilma Svilāne Tel. +371 270 719 96
Priekšsēdētājas vietniece: Vanda Gronska Tel. +371 263 692 15

 

Nosūtīt ziņu vadībai:

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu ziņa

Rožu svētki Dvietē 22. augustā

Rožu svētki Dvietē

Sēļu klubs Sēlijā

Pirmo Sēlijas novadpētnieku salidojumu 2013. gada oktobrī Viesītē var nosaukt par vēsturisku, jo tika nolemts dibināt Sēļu klubu, kas nav no „augšas” ierosināts pasākums, bet gan pašu, dažādos Sēlijas novados dzīvojošu sēliski domājošu, aktīvu un radošu cilvēku iniciatīva. Šajā dienā tika nolemts apceļot visus septiņus novadus Sēlijas novadu apvienībā un iepazīties ar novadpētnieku darbu.
Savulaik Rīgā ir pastāvējis Sēļu klubs. Mums šķiet ļoti vērtīga šāda domubiedru apvienošanās forma, esam vienojušies par biedrības dibināšanu. Tas dod iespēju katram pagastam, kuru cilvēki pievienojušies mūsu klubam, būt par iniciatoru lietderīgu ideju un mērķu realizēšanai arī sava pagasta vai pilsētas labā.
Sēļu kluba dibināšanas idejas iniciatori ir Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki un Sēlijas novadu novadpētnieki, bet aicinām pievienoties visu paaudžu dažādu jomu speciālistus un studentus, kuru pārliecība un vārds būs noteicošais Sēlijas nākotnei.

Skan izaicinoši un varbūt skaļi – sava novada patrioti. Protams, ērtāk ir būt pelēkam un nepamanāmam, klusējošam un neko nedarošam, novērotājam un kritizētājam. Zinām, ka Sēlijas atbalstītāji ir visā Latvijā, un ceram, ka tādi ir arī vēl kaut kur citur pasaulē. Šī Zemgales daļa- uz augšu pa Daugavu – Augšzeme, Sēļzeme, nedrīkst zaudēt savu pagātni tāpat kā kurši, zemgaļi un latgaļi. Katram reģionam savi pamati un spēks kultūras daudzveidībā. Tikai stipri un par sevi pastāvēt spējīgi novadi veido stipru Latviju.

Sēļu kluba darbības mērķi ir:

1. Sēlijas atbalstītāju apvienošana darbībai Sēlijas kultūrvēsturiskās zemes labā.

2. Sēlijas un senās sēļu cilts vārda popularizēšana un daudzināšana, sēliskās pašapziņas saglabāšana un vairošana.

3. Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšana, saglabāšana un popularizēšana.

4. Darbošanās novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes stiprināšanai.

 

Sēļu kluba darbības virzieni :

 • Sēlijas  vēstures un kultūras apzināšanas un pētnieciskais darbs. Izcilu personību ieguldījuma dokumentēšana un popularizēšana. Personību piemiņas saglabāšana novados.
 • Sadarbība ar līdzīgi domājošiem, savstarpēja zināšanu un pieredzes apmaiņa pagastos pasākumu, kopīgu projektu un informatīvā veidā.
 • Darbs ar sabiedrību visos Sēlijas novados – pasākumi, norises un darbošanās , kas popularizē zināšanas par Sēlijas kultūrvēsturi un seno dzīvesziņu.

Biedrības Sēļu klubs biedriem ir šādas tiesības:

 • piedalīties Sēļu kluba pārvaldē;
 • saņemt informāciju par Sēļu kluba darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Sēļu kluba institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Sēļu kluba darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
Biedrības Sēļu klubs biedru pienākumi:
 • ievērot Sēļu kluba statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • regulāri maksāt biedru naudu;
 • ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu realizēšanu.
 • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.
Izpildinstitūcija
 • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.
 • Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru. Valdes darbu organizē valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
 • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
 • Sēļu klubu ir tiesīgi pārstāvēt: priekšsēdētājs vai vietnieks vienpersonīgi, kā arī trešais valdes loceklis kopā ar diviem Kluba biedriem.
 • Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
Biedru nauda
   Sēļu kluba biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 12 EUR apmērā vai pa daļām.
 
Iestāšanās Sēļu klubā

Lai iestātos Sēļu klubā, jāuzraksta iesniegums vai jāaizpilda iesnieguma veidlapa un jānosūta pa pastu vai pa e-pastu (iesnieguma veidlapa) :

e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv

Tālrunis saziņai: +371 27071996

Esošā gada laikā jānomaksā biedra nauda, sākot no iestāšanās mēneša, 1.00 EUR mēnesī, pārskaitot uz biedrības bankas kontu, ar norādi – biedra nauda. Ziedojumam var norādīt mērķi, bet, ja tāda nav, ziedojums tiek izmantots vispārējām Sēļu kluba vajadzībām.

Sēļu kluba valde 2019.gadā:

Ilma Svilāne (Viesīte)

                Lidija Ozoliņa (Nereta)

                                                                         Vanda Gronska (Dviete)