Lielzalves muižas apsaimniekošanas plāns

Lielzalves muižas – bijušās Zalves pamatskolas – tālākās attīstības iespējas

un apsaimniekošanas plāns

2019. gada maijs–2021.gada maijs

Mērķis un vīzija: apturēt Zalves pagasta centra kultūrvēsturiski nozīmīgākās ēkas, bijušās Lielzalves muižas un Zalves pamatskolas, bojāeju. Sakārtot to, sagatavot un izmantot kā kultūras centru vietējās kopienas, Zalves pagasta un Neretas novada vajadzībām, padarot to par vienu no novada un Sēlijas pievilcīgākajām un interesantākajām vietām, kas uzlabo vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti.

I

1. Muižas parka tīrīšana un sakopšana, lieko koku, krūmu aizvākšana, celiņu iekārtošana, apstādījumu plānošana un parka labiekārtošana (atkritumu urnas, soliņi atpūtai, parka tualetes atjaunošana, dabas koncertzāles vietas sagatavošana).

2. Visu telpu pakāpeniska atbrīvošana no sadauzītiem priekšmetiem, stikliem un būvgružiem.

Muižas kungu mājas sakopšana un steidzamākie darbi ēkas postīšanas un bojāejas apturēšanai.

3. Avārijas stāvoklī esošo ēkas daļu steidzams remonts,- esošo resursu pielāgošana un izmantošana, racionālu glābšanas darbu plānošana un veikšana (jumts, pirmā stāva grīdas un sienas).

4. Pirmā stāva telpu apkures uzsākšana.

5. Apgaismojuma ierīkošana izmantojamajās telpās.

6. Ūdensvada pieslēgšana ēkai.

II

1. Lielzalves muižas vēstures izpētes turpināšana un telpu izmantošanas plānojuma izstrāde, ņemot vērā nepieciešamību saglabāt Zalves pagasta vēsturi un novadpētnieku darbu un Sēļu kluba darbības nodrošināšanu, tam nepieciešamās telpas un to iekārtojuma iespējas.

2.Telpu sagatavošana Zalves pagasta vēstures novadpētniecības materiālu novietošanai un ekspozīcijām par pagasta un Zalves skolas vēsturi (logu iestiklošana pirmajā stāvā, durvju atslēgu sakārtošana, sienu, griestu tīrīšana, esošo mēbeļu pielāgošana utt.).

3. Sēļu kluba darba telpu- Sēļu kluba rezidences – izveidošana otrajā stāvā (tīrīšana, logu iestiklošana, apkures nodrošināšana, telpu iekārtošana.

4. Lielās zāles sagatavošana izmantošanai (tīrīšana, logu iestiklošana, apgaismojuma labošana un nodrošināšana, bojājumu novēršana).

5. Trešā stāva telpu pakāpeniska tīrīšana un pielāgošana potenciālo muižas viesu izmitināšanai (nelielām skolēnu nometnēm, plenēru dalībniekiem, ceļotājiem utt.)

III

1. Lielzalves muižas vēsture kā kultūrvēsturiskais pamats tās tālākai attīstībai. Telpu un interjera pielāgošana kultūrvēsturisko faktu un leģendu iedzīvināšanai un pievilcīga muižas tēla radīšanai.

2. Tūrisma maršruta izstrāde pa Zalves pagastu, pievienojot to kaimiņu pagastu piedāvājumam kopīgajā Sēlijas tūrisma kartē.

3. Zalves pagasta ievērojamāko kultūrvēstures objektu sakārtošana un kārtības uzturēšana, sadarbībā ar pagasta pārvaldi (Lielzalves muiža, baznīca, kapsēta un J. Dievkociņa kapa vieta, Grāfa būda u.c.).  

4. Zalves pagasta dabas objektu reģistrēšana un popularizēšana.

IV

1. Lielzalves muižas pakalpojumu piedāvājuma izveide un saskaņošana ar pagasta un novada vajadzībām (tūrisma maršruts, nakšņošanas vietas piedāvājums, sanāksmju, sapulču, nodarbību  vieta, atpūtas iespēju paplašināšana, izstādes, koncerti un kultūras pasākumi, Sēļu kluba darbības vieta utt.). Pamatvīzija – lauki ir ekskluzīva vieta ar visām iespējām katram kopienas iedzīvotājam un ceļotājam. 

   2. Sadarbības iespēju apzināšana un dibināšana ar kaimiņu valstīm, kas vēsturiski bijušas saistītas ar Lielzalves muižu, tās bijušo īpašnieku un apdzīvotāju radurakstu noskaidrošana un sadarbība ar iespējamiem pēctečiem.

   3. Ar Zalves pagastu saistītu Latvijā pazīstamu cilvēku un viņu ģimeņu salidojumu organizēšana,  iepazīstināšana ar Lielzalves muižas un Zalves pamatskolas patreizējo situāciju un attīstības iespējām, priekšlikumu un sabiedrības vajadzību uzklausīšana un ņemšana vērā tālākas attīstības koncepcijas izstrādāšanā.

Lielzalves muižas tālākas attīstības plānošanas pamatnostādnes:

Sēlija kā multikulturālu novadu savienība, kā robežteritorija starp Latgali, Vidzemi, Rietumzemgali, Augštaitiju un Baltkrieviju, kā daudzvalodīga sabiedrība, kā tipiska Latvijas lauku vide ar nelieliem centriem visā Sēlijas teritorijā. Sēlija – multikulturāla sabiedrība.

ℴKultūru daudzveidības kopums, līdzās pastāvēšana un savstarpējā mijiedarbība, kultūru daudzveidības novērtēšana, atzīšana un izpratnes veicināšana.

ℴKultūru daudzveidības kopums kā bagātināšanās iespēja, kā sabiedrības ieguvums un vērtība.

ℴLatvietības uzturēšana un sekmēšana līdzās atšķirīgajam. Atšķirīgo kultūras iezīmju iepazīšana un izzināšana kā pamats sadarbībai, kultūras un vienotības sekmēšanai.

ℴTautības, piederības un identitātes sapratnes veicināšana un stiprināšana. Cieņas, pieklājības  un tolerances nodrošināšana sabiedriskajos pasākumos un savstarpējā saskarsmē – līdzāspastāvēšanas priekšnosacījumi.

ℴKultūru daudzveidība kā iespēja reģiona attīstībai, ievērojot tā savdabību un atšķirību no citiem valsts novadiem.

Biedrība Sēļu klubs

2019. gada 16. septembrī